روش‏شناسى فلسفه سیاسى و علم سیاست‏

1-  تمايز پوزيتيويستى علم و فلسفه: تمايز فلسفه سياسى و علم سياست، بر اساس تعريف آگوست كنت از معرفت علمى كه آن را معرفتى اثباتى و آزمون‏پذير مى‏داند، تمايزى روش شناختى است. تعريفى پوزيتيويستى و اثباتى از علم خصوصاً نسبت به موضوعات اجتماعى و سياسى، پديده‏اى نوظهور است كه در مقطعى…